02 885 6775

administrator@ledonhome.com

logo
logo

Reward

Owner Point

0 point

** เงื่อนไขกิจกรรมการแจก Owner Point และรายละเอียดการแลกรับของรางวัล**

    1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงาน Architect'23 วันที่ 25-30 เมษายน 2566 จะได้รับคะแนนสะสมทันทีจำนวน 50 Point โดยไม่ต้องมียอดสั่งซื้อสินค้า

    2. สำหรับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบ Owner เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้ากับ LEDONHOME ทุก ( 650 บาท เท่ากับ 1 Point )

    3. ระยะเวลาในการสะสมคะแนน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2566 นี้

    4. สามารถแลกรับของรางวัลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. -  29 ก.พ. 2567 เท่านั้น หากเกินกำหนดตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

    5. การสะสมคะแนนจะเป็นไป ปี ต่อ ปี โดยไม่สามารถนำคะแนนมารวมกับปีถัดไปได้

    6. สามารถรับรางวัลได้ที่ บริษัท แอลอีดี ออนโฮม เทรดดิ้ง จำกัด สาขาพุทธมณฑล สาย 2 ในวันและเวลาทำการ  ( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  08:30 - 17:30 น. )

    7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการแลกรับของรางวัล คะแนนทั้งหมดจะยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย / รางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    9. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับรางวัล และแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

    10. สงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกฏและเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น  

    11. คะแนน และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

    12. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนนและการรับของรางวัลโดยให้สิทธิ์กับชื่อผู้ลงทะเบียนเท่านั้น  ไม่สามารถโอนคะแนนหรือให้ผู้อื่นรับสิทธิ์แทนได้

    "13. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด"

    14. บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ของรางวัลชำรุด เสียหาย หรือมีข้อบกพร่อง ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้ผลิตของรางวัลได้โดยตรง

    15. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงเอกสารยืนยันตัวเอง สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด


Home
Cart
Reward
Account